GEMEENTEBLADVergunning Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul in verband met werkzaamheden (onderhoud) aan het spoor

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. GEMEENTEBLADVergunning Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul in verband met werkzaamheden (onderhoud) aan het spoor

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid StationsstraatBosstraatOostervoetpadVroenhofVeeweg ValkenburgValkenburgSchin op GeulValkenburgMeerssen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente ValkenburgValkenburgSchin op GeulValkenburgMeerssen

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend, dat zij een vergunning als bedoeld in artikel 6.1.4. van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019 hebben verleend aan Volkerrail B.V., Lange dreef 7 te Vianen. De vergunning heeft betrekking op het gebruik van machines voor gebruik van machines en het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht - Heerlen gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De werkzaamheden vinden plaats in de volgend periode:1.30 juli 2020 01:00 uur t/m 10 augustus 2020 tot 05:00 uur.In de vergunning is voor de initiatiefnemer de verplichting opgenomen, om direct omwonenden persoonlijk schriftelijke informatie te verstrekken omtrent de voorgenomen werkzaamheden. Daarbij dienen tevens de naam en het telefoonnummer vermeld te worden van degene, bij wie eventuele klachten gedurende en na de werkzaamheden kunnen worden ingediend.Bezwaarschrift Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders.Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:1.de naam en adres van de indiener;2.de dagtekening;3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (graag onderwerp, datum en kenmerk besluit vermelden) en4.de gronden van het bezwaar (motivering).Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn van 6 weken ook een bezwaarschrift indient.Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan:De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het besluit ligt gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Klanten Contact Centrum.Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer D. Groenen, bereikbaar onder telefoonnummer 14 043.Valkenburg aan de Geul, 21 juli 2020.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.