STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woonvorm ‘t Anker’, gemeente Valkenburg aan de GeulWijzigingInzageBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woonvorm ‘t Anker’, gemeente Valkenburg aan de GeulWijzigingInzageBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat de gemeenteraad op 5 november 2012 het bestemmingsplan ‘Woonvorm ‘t Anker’ gewijzigd vastgesteld heeft. Het bestemmingsplan ligt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 29 november 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan ‘Woonvorm ’t Anker’ ziet op het perceel met adres Broekhem 20 te Valkenburg en vervangt het desbetreffende deel van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kernen 2010’. Het bestemmingsplan biedt het juridisch - planologische kader voor het realiseren van een verbouwing, waarbij de bestaande uitbreiding aan de achterzijde geheel vervangen wordt door nieuwe bebouwing. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreft de aanduiding ‘parkeerterrein’. In het vastgestelde plan is deze aanduiding verwijderd, om parkeren op het gehele terrein mogelijk te maken. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken vanaf 29 november 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Burger in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4 te Valkenburg. De balie is geopend elke werkdag tussen 9.00 en 12.30. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken. Hiertoe kunt u gebruik maken van de volgende link: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2011BP003-VA01 U kunt het plan ook raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Wonen en Leven/Ruimtelijke Plannen. De bronbestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de volgende website: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2011BP003-VA01 Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen de beroepstermijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.