STAATSCOURANTOmgevingsvergunning ’Uitbreiding speelweide/sportveld Camping Oriëntal’ te Berg & Terblijt, Valkenburg aan de GeulZienswijzenVerklaring van geen bedenkingenInzageBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning ’Uitbreiding speelweide/sportveld Camping Oriëntal’ te Berg & Terblijt, Valkenburg aan de GeulZienswijzenVerklaring van geen bedenkingenInzageBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij, met een ‘projectafwijkingsbesluit’ als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning hebben verleend voor de uitbreiding van de speelweide/ sportveld bij camping Oriëntal, Rijksweg 6 in Berg en Terblijt. De ontwerp omgevingsvergunning heeft, met bijbehorende stukken, van 19 juni 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft op 29 september 2014 besloten om voor de uitbreiding van het sportveld/speelweide op Camping Oriëntal een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 23 oktober 2014 gedurende 6 weken. De stukken zijn in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2013PB001-VA01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu ‘Digitaal loket/Ruimtelijke Plannen’. De papieren versies van de stukken kunnen daarnaast (elke werkdag tussen 9.00 en 12.30) worden ingezien bij de balie van de afdeling Burger (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg (bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie is de digitale versie van het plan bepalend). Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift worden ingediend door: • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie hierover wordt verstrekt door de griffie van de rechtbank. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verlopen. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht postbus 950, 6040 AZ Roermond worden gevraagd. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een beroepschrift worden ingediend. Een afschrift van het beroepschrift dient bij het verzoek te worden overlegd.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.