STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 - Woningen Langen Akker te Berg en Terblijt’ en toepassen coördinatieregeling voor aanvraag omgevingsvergunning voor dit project, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Woningen Langen Akker te Berg en Terblijt’ en toepassen coördinatieregeling voor aanvraag omgevingsvergunning voor dit project, Valkenburg aan de GeulInzageZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul maken bekend dat vanaf donderdag 23 augustus tot en met 3 oktober 2012 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 - Woningen Langen Akker te Berg en Terblijt'. Het ontwerp heeft betrekking op de mogelijkheid tot het realiseren van een appartementen-complex, bestaande uit 6 grondgebonden woningen en 20 appartementen plus een multifunctionele ruimte/kantoor aan de Langen Akker in Berg en Terblijt. De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro. Met de coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van samenhangende vergunningen en procedures worden gebundeld. Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden het betrokken besluit op de aanvragen om omgevingsvergunning op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 - Woningen Langen Akker te Berg en Terblijt' gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden. Tegen de toepassing van het coördinatiebesluit staat geen bezwaar en beroep open. U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2012BP001-ON01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Wonen en Leven. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis bij de afdeling Burger, team vergunningen (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg. Hier kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn= NL.IMRO.0994.2012BP001-ON01 Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken tevens bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn omgevingsvergunning te verlenen: Voor: het bouwen van een appartementencomplex en het maken van een uitweg Locatie: percelen kadastraal bekend gemeente Berg, sectie D, nummers 57, 60, 61, 905, 979, 1231, 1242 en 1244, plaatselijk bekend Langen Akker 46 - 56, 6325 CM te Berg en Terblijt De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de stukken die erbij horen, liggen met ingang van 23 augustus 2012 zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in Valkenburg aan de Geul tijdens openingsuren. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg. In deze periode kunt u ook mondeling zienswijzen inbrengen. Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking en u belanghebbende bent. Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg a/d Geul, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 - Woningen Langen Akker te Berg en Terblijt'. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer C. Bronzwaer of mevrouw W. Hendriks, telefoonnummer 043- 6099290.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.