STAATSCOURANTProjectafwijkingsbesluit ‘Rolschaatsbaan’ te Valkenburg, Valkenburg aan de GeulInzageBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTProjectafwijkingsbesluit ‘Rolschaatsbaan’ te Valkenburg, Valkenburg aan de GeulInzageBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij, met een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor: − het gebruik van de voormalige rolschaatsbaan aan de Burgemeester Henssingel ongenummerd te Valkenburg (kadastraal perceel gemeente VKB01, sectie A, nummer 2891) als parkeergelegenheid ten behoeve van het tijdelijk winkelcentrum op het Berkelplein (zaaknr. 7486). De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen, tijdens openingstijden, vanaf 6 juni tot en met 107juli voor eenieder ter inzage bij de balie van de afdeling Burger, Geneindestraat 4 te Valkenburg. De balie is elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 geopend. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0994.2013PB003-VA01 en de gemeentelijke website: www.valkenburg.nl onder het menu ‘Wonen en Leven/Ruimtelijke Plannen’. De bronbestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2013PB003-VA01. Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift worden ingediend door: • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.10 Wabo juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie hierover wordt verstrekt door de griffie van de rechtbank. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verlopen. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht postbus 950, 6040 AZ Roermond worden gevraagd. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een beroepschrift worden ingediend. Een afschrift van het beroepschrift dient bij het verzoek te worden overlegd.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.