STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010- Uitbreiding Chateau St. Gerlach’, Valkenburg aan de Geul BestemmingsplanWijzigingenInzageBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010- Uitbreiding Chateau St. Gerlach’, Valkenburg aan de Geul BestemmingsplanWijzigingenInzageBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 mei 2015 het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Uitbreiding Chateau St. Gerlach' gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Sint Gerlach 17 in Valkenburg (Houthem) en behelst het renoveren en verbouwen van een monumentale hoeve ten behoeve van diverse functies, zoals bijeenkomstfunctie, vergaderruimten, kleinschalige horeca en een ondergeschikte winkelvoorziening. Daarnaast bestaat het plan uit de nieuwbouw van een conferentiepaviljoen aan de achterzijde van de hoeve. Het verbouw- en het nieuwbouwplan heeft ten doel een uitbreiding van Chateau St. Gerlach. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden met omwonenden naar aanleiding van de terinzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. De aan omwonenden nader verstrekte informatie is vertaald in een ambtshalve aanpassing en verwerkt in de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor de concrete aanpassingen wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit en de ‘Lijst ambtshalve aanpassingen’ die als bijlage bij het bestemmingplan zijn gevoegd, alsmede naar het desbetreffende gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarbij behorende stukken vanaf 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. U kunt het bestemmingsplan ook in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-VA01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu ‘digitaal loket/ Ruimtelijke plannen’. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-VA01 Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht; • eenieder tegen de wijzigingen, die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht, ten opzichte van het ontwerp. Een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vergt, kan de belanghebbende die beroep heeft ingesteld, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn van zes weken, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.