STAATSCOURANTVaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Partiële herziening ‘BP Kernen 2010’ – woningen Langen Akker te Berg en Terblijt’, Valkenburg aan de GeulWijzigingenTer inzageBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. STAATSCOURANTVaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Partiële herziening ‘BP Kernen 2010’ – woningen Langen Akker te Berg en Terblijt’, Valkenburg aan de GeulWijzigingenTer inzageBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Op 17 december 2012 heeft de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul het bestemmingsplan “Partiële herziening ‘BP Kernen 2010’ – woningen Langen Akker te Berg en Terblijt” vastgesteld. Tegen dit besluit is op 5 maart 2013 beroep ingesteld. Op 17 mei 2013 is een voorlopige voorziening gevraagd, die bij uitspraak van 27 juni 2013 is toegewezen. Naar aanleiding van deze uitspraak is tussen indiener van het beroepschrift en initiatiefnemer overeengekomen dat het bestemmingsplan gewijzigd zal worden. In het op 17 december 2012 vastgestelde bestemmingsplan is om de geplande bebouwing een ruim bouwvlak ingetekend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ruim, omdat het verrichte akoestisch onderzoek niet is uitgegaan van de maximale invulling van het bouwvlak. Daardoor kunnen de vergunde (akoestische) rechten van het bedrijf van de indiener van het beroepschrift door de nieuwbouw in het geding komen. Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter is een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarin is nagegaan onder welke omstandigheden er zowel gebouwd kon worden alsook de bestaande rechten van indiener van het beroepschrift gerespecteerd werden. Uitkomst daarvan is dat: – het bouwvlak verder weg van het bedrijf van de indiener van het beroepschrift moet komen te liggen, – de bebouwing met dove gevels aan de zijde van het bedrijf van de indiener van het beroepschrift moet worden uitgevoerd, inclusief borstweringen op de verdiepingen. Om de bestaande rechten van het bedrijf van indiener van het beroepschrift te respecteren en om toch bebouwing mogelijk te maken heeft de initiatiefnemer voor een tweeledige oplossing gekozen: A: het bouwvlak wordt strak om de bebouwing gelegd, zodat er geen mogelijkheden meer zijn om het bouwvlak ruim in te vullen en er voldoende afstand tussen bouwvlak en het bedrijf van de indiener van het beroepschrift is, en B: de bebouwing wordt met zgn. ‘dove’ gevels (incl. borstweringen) aan de zijde van het bedrijf van de indiener van het beroepschrift uitgevoerd, zodat deze minder geluidsgevoelig worden. Het ontwerp van het gewijzigde bestemmingsplan is op 19 september 2013 aan de indiener van het beroepschrift gezonden om de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het plan. Deze reactie is op 16 oktober 2013 ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de toelichting op het plan. De reactie heeft geen aanleiding gegeven de verbeelding of de regels aan te passen. Op 10 februari 2014 heeft de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul het gewijzigde bestemmingsplan “Partiële herziening ‘BP Kernen 2010’ – woningen Langen Akker te Berg en Terblijt” vastgesteld. Het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken vanaf 17 april tot en met 29 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. U kunt het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2012BP001-VA02 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu ‘digitaal loket/ ruimtelijke plannen’. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2012BP001-VA02. De dag na de terinzagelegging (zijnde vanaf 18 april 2014) neemt de beroepstermijn van 6 weken een aanvang. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen die termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan; • een ieder die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.