Verkeersbesluit wijzigen parkeerverbodszone Plenkertstraat te Valkenburg

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 12-3-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. Verkeersbesluit wijzigen parkeerverbodszone Plenkertstraat te Valkenburg

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul besluit: - door middel van het verwijderen van de verkeersborden begin/einde zone E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de keerlus aan de Plenkertstraat een parkeerverbod in te stellen. Situatieschets: Valkenburg aan de Geul, 7 maart 2024, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VALKENBURG AAN DE GEUL Namens dezen, J. Schoenmakers Beleidsmedewerker Openbare Ruimte   Bezwaar- of beroepsclausule Niet mee eens? Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 1.uw naam, adres en telefoonnummer 2.de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 3.het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 4.waarom u bezwaar maakt. U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.valkenburg.nl → digitaal loket → bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze website is tevens meer informatie te vinden. Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Schorsende werking Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. Spoed? Voorlopige voorziening Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht Postbus 950 6040 AZ Roermond U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Informele oplossing Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M.C.M. Meertens, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl onder vermelding van “Mediation t.a.v. M. Meertens”.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.