WATERSCHAPSBLADBekendmaking verleende ontheffing van het onttrekkingsverbod voor het onttrekken van water uit de Geul voor het beregenen van aanplant in de openbare ruimte in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen Valkenburg aan de Geul
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking verleende ontheffing van het onttrekkingsverbod voor het onttrekken van water uit de Geul voor het beregenen van aanplant in de openbare ruimte in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Oosterweg Valkenburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Valkenburg

[Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 11 juni 2020 onder het stellen van voorschriften, een ontheffing van het onttrekkingsverbod is verleend.  InzageDe ontheffing kunt u inzien in de linkerkolom onder ‘’externe bijlagen’’. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2020-Z4226. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Voorlopige voorzieningDe ontheffing treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.  U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.  Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.InformatieVoor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met Geert Muijres van het cluster vergunningen, toezicht en handhaving, via telefoonnummer 088 - 88 90 100.   Roermond, 16 juni 2020  Het dagelijks bestuur,  ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeurdrs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburgaandegeul.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg aan de Geul. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg aan de Geul

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.